Vi har opdateret beskrivelsen af, hvordan vi bruger cookies, pr. 15. April 2019. Du kan læse vores nye information om brug af cookies her
Markedsføringsmateriale

Betingelser for June (June.dk og June-appen)

Gælder til og med den 14. maj 2024.

Indledning

June er et selvbetjeningsprodukt, hvor du kan investere i en afdeling af June-fonden. June anvender en algoritme (computerprogram) til at indsamle oplysninger og til at yde rådgivning, når dette er aktuelt.

June udbydes af Danske Bank A/S. Holmens Kanal 2-12, 1092 København K. Tlf. (+45) 70 123 456, e-mail: danskebank@danskebank.dk, CVR-nr. 61 12 62 28.

Privatpersoner skal være fyldt 18 år og have en dansk folkeregisteradresse for at bruge June, og kan kun investere frie midler under June. Du kan ikke bruge June, hvis du er skattepligtig til USA eller amerikansk statsborger. Hvis vi bliver bekendt med, at du flytter til udlandet, vil din June-konto blive spærret for indbetalinger og du vil blive afskåret fra at skifte June-fond. Du beholder din investering og kan fortsat sælge investeringen helt eller delvist. Hvis vi bliver bekendt med, at du flytter til USA, vil din aftale blive opsagt og din investering solgt.

Virksomheder skal være en personligt drevet virksomhed underlagt virksomhedsskatteordningen (VSO), et aktieselskab (A/S), et anpartsselskab (APS) eller iværksætterselskab (IVS) for at kunne bruge June. Virksomheden kan kun investere overskudslikviditet (dvs. penge, som virksomheden ikke løbende har brug for). For selskaber gælder, at investering skal være omfattet af selskabets formål. Selskaber med mere end én tegningsberettiget kan ikke anvende June. Såvel virksomheden som den tegningsberettigede skal have adresse i Danmark på tidspunktet for indgåelse af June-aftalen. Hvis vi bliver bekendt med, at virksomheden eller personen, der tegner virksomheden overfor June, flytter til udlandet, vil virksomhedens June-konto blive spærret for indbetalinger og virksomheden vil blive afskåret fra at skifte June-fond. Virksomheden beholder sin investering og kan fortsat sælge investeringen helt eller delvist.

June-aftale

For at investere i June er det en forudsætning, at du opfylder betingelserne i prospektet og indgår en June-aftale. Når du/virksomheden investerer i andele i June-fonden, indgår du/virksomheden en aftale med Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K., CVR-nr. 61 12 62 28, e-mail: danskebank@danskebank.dk.

June-aftalen omfatter Investeringsaftalen, disse betingelser og en række af Danske Banks standardbetingelser. Du skal underskrive Investeringsaftalen digitalt og acceptere alle betingelser for June. Din digitale underskrift er juridisk bindende på samme måde, som når du skriver under på et fysisk dokument.

Modtagelse af digitale dokumenter

June er helt igennem en digital løsning. Det er derfor en forudsætning, at du/virksomheden til enhver tid kan modtage digitale dokumenter fra Danske Bank i e-Boks.

Hvis du/virksomheden ikke er tilmeldt til at modtage digital post fra Danske Bank i e-Boks, sender vi derfor en anmodning til e-Boks om at tilmelde dig/virksomheden som modtager af digital post fra Danske Bank.

Hvis du er privatperson videresender vi dit CPR-nr. til e-Boks sammen med anmodningen om tilmelding. Dette for at sikre entydig identifikation af dig, så de dokumenter, som vi sender til dig, bliver afleveret til den rette modtager. Ved modtagelse af post i e-Boks vil dit CPR-nr. således blive anvendt til identifikation af dig som den rigtige modtager hos e-Boks.

Dokumenter, som sendes til e-Boks, har samme retsvirkning, som når du/virksomheden modtager dokumenter med almindelig post. Det betyder, at du/virksomheden skal åbne og kontrollere det, der sendes til dig/virksomheden digitalt, på samme måde som almindelig post.

Digital post opbevares i e-Boks efter de retningslinjer, der gælder for e-Boks. Vi opbevarer den digitalt sendte post efter gældende lov.

Behandling af dine personoplysninger

I forbindelse med etableringen af din June aftale registrerer og bruger vi oplysninger om dig (personoplysninger). Det gør vi for at kunne tilbyde dig de bedste løsninger, for at overholde vores aftaler med dig samt for at opfylde forskellige lovkrav. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Du kan læse mere her.

Betaling og investering

Du/virksomheden kan overføre penge til din/virksomhedens June konto ved en konto-til-konto overførsel eller ved betaling med Dankort. Som privatkunde kan du også benytte MobilePay. Du/virksomheden må kun overføre danske kroner til din/virksomhedens June konto. Du har selv ansvaret for, at du overfører penge til det rigtige kontonummer, og du skal selv kontrollere, at beløbet er korrekt. Du skal selv sikre dig, at overførslen faktisk er gennemført og ikke afvist af din bank. Du/virksomheden vil modtage en kvittering på e- mail hver gang, der indsættes et beløb på din June-konto. Det indsatte beløb anvendes herefter til investeringen i den valgte afdeling af June-fonden som beskrevet i investeringsaftalen. Der går normalt 4 bankdage, før beløbet er investeret, men i særlige tilfælde kan der gå op til 7 bankdage. Tilsvarende gælder fra du anmoder om en overførsel fra din June-konto, og til pengene er på modtagerkontoen.

Ved en kontooverførsel trækkes beløbet fra din/virksomhedens konto med det samme. Beløbet overføres til din/virksomhedens June- konto. Ved betaling med Dankort eller MobilePay trækkes beløbet med det samme. Beløbet overføres til din/virksomhedens June-konto.

Du kan sætte faste betalinger op enten i din netbank eller i June, når du vil bruge dit Dankort. Hvis du har valgt en fast overførsel fra dit Dankort til din/virksomhedens June-konto trækkes beløbet med det interval, du har aftalt med June. Du kan til enhver tid ændre dine kortoplysninger og/eller slette din faste overførsel.

Danske Bank bruger en certificeret Payment Service-leverandør til lagring af dine kortoplysninger. Dine data opbevares i overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder (Payment Card Industry – Data Security Standard) og bliver ikke gemt på din enhed eller hos Danske Bank.

Fortrydelsesret

Du har ikke fortrydelsesret på June-aftalen. Du kan læse mere om fortrydelsesret for privatpersoner (forbrugere) i Danske Banks Almindelige forretningsbetingelser – forbruger.

Gebyr

Der er ikke gebyr for brug af June og vi kan kun indføre et evt. gebyr for brug af June med 6 måneders varsel. Der er dog omkostninger i June-fonden, som beskrevet her.

Ændringer

Du/virksomheden får besked på den e-mail adresse, du har oplyst til os, hvis vi ændrer betingelserne. Vi kan ændre dem uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for dig/virksomheden. Hvis ikke, giver vi tre måneders varsel. Du kan læse betingelserne på june.dk.

Hvis du/virksomheden ikke ønsker at være omfattet af de nye betingelser, skal du selv opsige June-aftalen inden de nye betingelser træder i kraft. Hører vi ikke fra dig/virksomheden, betragter vi det som din/virksomhedens accept af ændringerne.

Opsigelse og ophør

Du/virksomheden kan til enhver tid opsige June-aftalen. I tilfælde af opsigelse gennemføres handler, der er sat i gang, før June modtager opsigelsen.

Ved opsigelse af din/virksomhedens June-aftale lukker vi din/virksomhedens June-konto og June-depot i forbindelse med salget af hele det investerede beløb i June-fonden. Ved en opsigelse skal du derfor oplyse en konto, hvortil provenuet kan overføres.

Hvis du vælger at sælge 90 % eller mere af dit investerede beløb i June, kan Danske Bank anse det som en opsigelse af June-aftalen. Banken kan herudover opsige privatpersoners kundeforhold som beskrevet i Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere. Banken kan opsige virksomheders kundeforhold som beskrevet i Almindelige forretningsbetingelser.

I tilfælde af privatpersoners dødsfald, eller hvis aftalehaver eller bruger erklæres konkurs, kommer under rekonstruktionsbehandlings eller anden insolvent bobehandling, indleder forhandling om gældsernæring eller akkord gennemfører vi handler, der er sat i gang før, vi fik oplysning om dødsfaldet/virksomhedsophøret. Herefter ophører aftalen og vi sletter evt. faste overførsler med Dankort eller MobilePay. Evt. faste overførsler via netbank skal boet eller den relevante bank selv slette. Da aftalen ophører foretages ikke yderligere investering af beløb på June-kontoen, men værdipapirer og kontanter bliver stående, indtil boet oplyser os om, at vi skal sælge værdipapirerne. Arvinger eller kreditorer kan ikke overtage værdipapirerne, der derfor skal sælges. Hvis vi ikke har fået instruktion herom, inden boet skal lukkes, sælger vi automatisk værdipapirerne.

Vi kan med 3 måneders varsel vælge at ophøre med at udbyde investeringer i June. Din/virksomhedens June-aftale vil blive opsagt, hvis Danske Bank ophører med at udbyde investeringer i June.

Hvis vi bliver bekendt med at du er eller bliver amerikansk statsborger eller skattepligtig til USA, bliver din investering i June-fonden solgt og din June-aftale opsagt uden varsel. Tilsvarende gælder, hvis en virksomhed flytter hjemsted til USA eller bliver skattepligtig til USA.

Danske Banks ansvar

Du kan læse om Danske Banks ansvar overfor privatkunder i Almindelige forretningsbetingelser – forbrugere. Du kan læse om Danske Banks ansvar overfor virksomhedskunder i Almindelige forretningsbetingelser.

Immaterielle rettigheder

Vi har ophavsret og ejendomsret til June, herunder hjemmesiden og funktionerne i June. Gengivelse, kopiering, fremvisning, overdragelse, offentliggørelse eller anden form for brug af indholdet på June.dk må ikke finde sted uden vores forudgående skriftlige samtykke. Du kan dog downloade og kopiere informationer og materiale til personlig og ikke-kommerciel brug.

Varemærker eller logoer må ikke gengives, kopieres, fremvises, overdrages eller offentliggøres i nogen form, uden at vi først har givet skriftligt samtykke hertil.

Lovvalg

Betingelserne og enhver tvist, der udspringer af disse betingelser, er underlagt dansk ret og skal behandles ved de danske domstole.

Klagemuligheder og tilsyn

Hvis du vil klage over June, kan det ske til Danske Bank, Complaint Management Function, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, klageservice@danskebank.dk.

Du kan også̊ klage over behandlingen af oplysninger om dig til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, dt@datatilsynet.dk.

Du kan klage over June til Det finansielle ankenævn, Finanssektorens Hus, Amaliegade 7, 1256 København K, www.fanke.dk.

Du kan også̊ bruge EU-Kommissionens online klageportal på ec.europa.eu/odr. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klager du gennem klageportalen, skal du oplyse Danske Banks e-mail adresse som er danskebank@danskebank.dk.

Danske Bank har tilladelse fra og er under tilsyn af: Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Tlf. (+45) 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk.

Bankens tilladelse er registreret i Finanstilsynet under FT-nr. 3000.

Kontakt

Har du brug for at kontakte os, kan du skrive til: junesupport@danskebank.dk.

Du kan også ringe til os på: (+45) 45 12 22 30.